Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a Požiarna ochrana 

Naša spoločnosť sa zaoberá zabezpečovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi (PO) a súvisiacimi oblasťami. Poskytujeme našim zákazníkom všeobecné a odborné školenia v oblasti BOZP a PO, zabezpečujeme služby technika BOZP a služby technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom komplexným poradenstvom v oblastiach BOZP, PO Práca pozostáva:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

Spracovanie prvotného auditu

 • zoznámenie sa s prostredím  
 • zhodnotenie doterajšieho stavu
 • vyhodnotenie zistenia prevádzkových podmienok
 • náplň práce zamestnancov
 •  vytipovanie rizík
 •  riešenie „zástupca zamestnancov“
 • určenie rozsahu a obsahu školenia

 

Vypracovanie dokumentácie

 • písomnosti v zmysle platnej legislatívy
 • koncepcia politiky
 • smernice na podmienky organizácie
 • prevádzkové poriadky pre organizáciu
 • riešenie otázok pracovných úrazov a s tým spojenej agendy
 • vedenie agendy v zmysle legislatívnych noriem a administratívna činnosť

 

 Požiarna ochrana 

 

Spracovanie prvotného auditu

 • obhliadka miesta výkonu práce a priestorov
 • zhodnotenie spôsobu ochrany pred požiarmi
 • zistenie aktuálneho stavu s projektom požiarnej ochrany
 • vytýčenie úloh

 

Vypracovanie dokumentácie

 • písomnosti v zmysle platnej legislatívy
 • koncepcia politiky
 • smernice na podmienky organizácie
 • prevádzkové poriadky pre organizáciu
 • riešenie otázok pracovných úrazov a s tým spojenej agendy
 • vedenie agendy v zmysle legislatívnych noriem a administratívna činnosť

 

 Vzájomá spolupráca na základe zmluvného vzťahu

V prípade otázok alebo záujmu o naše služby nás kontaktujte.

 

Prihlásenie